Privātuma politika.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DIVI BURTI”, reģistrācijas numurs: 44103102755, juridiskā adrese: Smiltenes nov., Smiltene, Dakteru iela 61, LV-4729, ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.
Saskaņā ar to, esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Personas datu tiesiskais pamats.
SIA DIVI BURTI apstrādā Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
– līguma noslēgšanai un izpildei
– normatīvo aktu izpildei
– likumiskās interesēs
SIA DIVI BURTI likumīgās intereses ir:
– veikt komercdarbību,
– pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas,
– nodrošināt līguma saistību izpildi,
– saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem,
– analizēt cesumaize.lv mājaslapas darbību,
– administrēt cesumaize.lv klienta kontu,
– reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus,
– nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma izpildes gaitu,
– novērst krāpniecību,
– administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus,
– informēt sabiedrību par savu darbību

Personas datu apstrādes nolūki.
SIA DIVI BURTI apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
– klienta identificēšanai,
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai,
– preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei),
– preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem,
– klientu apkalpošanai,
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei,
– norēķinu administrēšanai,
– mājaslapas darbības uzlabošanai.

Personas datu apstrāde.
SIA DIVI BURTI apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA DIVI BURTI var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, SIA DIVI BURTI sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par SIA DIVI BURTI datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA DIVI BURTI ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

SIA DIVI BURTI sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA DIVI BURTI uzdevumā.

SIA DIVI BURTI neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:
– ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
– ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
– pārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
– pārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA DIVI BURTI likumīgo interešu aizsardzībai.

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:
– kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
– kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA DIVI BURTI vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
– kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
– kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi SIA DIVI BURTI). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.
Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var nosūtot ziņu uz cesu.maize@gmail.com, zvanot uz +37126412803 vai klātienē SIA DIVI BURTI veikalā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi.
SIA DIVI BURTI veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).
Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA DIVI BURTI veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).
Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA DIVI BURTI veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var nosūtot ziņu uz cesu.maize@gmail.com, zvanot uz +37126412803 vai klātienē SIA DIVI BURTI veikalā.
Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.
SIA DIVI BURTI pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.
SIA DIVI BURTI mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA DIVI BURTI nenes atbildību.

Citi noteikumi.
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi cesu.maize@gmail.com
Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur Jūs varat vērsties arī tad, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.

Informējam, ka Cēsu maize e-veikalā tiek izmantotas sīkdatnes ("cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. vairāk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close